Behandling av personuppgifter

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Personuppgifter är sådan information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar löpande åtgärder för att säkerhetsställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt våra säkerhetsregler och rutiner.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är företagarföreningen Knallelandsgruppen, 864501-9640.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR ÄNDAMÅLET?

Vi samlar endast in de personuppgifter som du själv uppger när du deltar i någon tävling hos oss. Du måste lämna de uppgifter som vi efterfrågar när du är med och tävlar och ska vinna exempelvis ett presentkort. Detta gör vi för att vinnaren ska kunna kontaktas och även för att du skall kunna få ut din vinst.

BESÖKRÄKNARE

Knalleland utför mätningar av besöksstatistik i handelsområdet. Syftet är att få bättre kunskap om gång, cykel- och trafikflöden och därigenom kunna vidta rätt åtgärder för utvecklingen av vår handelsdestination. Mätningen sker genom anonymiserad registrering av wifi-signaler från mobiltelefoner och datorer.

Knalleland och Bumbee Labs följer Datainspektionen beslut angående hur systemet för besöksräkning ska anpassas för att vara tillåten med hänsyn till personuppgiftslagen. Systemet är nu utformat så att enskildas rörelser i Knalleland inte kan kartläggas. Uppgifter som kan hänföras till enskildas mobiltelefoner eller liknande utrustning raderas direkt efter den registrering som behövs för att ta fram statistik över hur många personer som passerar vid en viss position. Endast avidentifierad statistisk information kvarstår, som exempelvis antal passager förbi en viss geografisk position och så kallade heat maps. Knalleland har även monterat skyltar som ska informera besökare i området om besöksmätningen.

FF Knallelandsgruppen. Orgnr: 864501-9640 är personuppgiftsansvarig (PUA)
Bergslenagatan 45, 506 30 Borås. Kontaktperson: Kristofer Granefelt, Centrumledare
0702-28 29 21. Mail: centrumledare@knalleland.se

Bumbee Labs AB. Orgnr 556845-1198 är personuppgiftsbiträde (PUA)
Box 7748, 103 95 Stockholm. Kontaktperson: Staffan Liljestrand grundare/styrelseordf. 070-542 01 90. Mail: staffan.liljestrand@bumbeelabs.se

Endast Bumbee Labs får tillgång till informationen som högst tillfälligt sparas i några sekunder endast för att bestämma position.

TID SOM DINA PERSONUPPGIFTER SPARAS

Dina personuppgifter sparas en månad efter att tävlingen är avslutad och vinnaren är meddelad. Om du har vunnit ett presentkort så sparas dina personuppgifter i två år, pga redovisningsskyldigheter för vår ekonomiavdelning. Vi redovisar namnet på vinnaren offentligt men sprider inga personuppgifter till andra parter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

  • Begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. När det gäller enskilda butiker i Knalleland är varje enhet fristående och du kontaktar respektive butik för att begära tillgång till ett registerutdrag.
  • Begära rättelse. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

KONTAKT VID FRÅGOR

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss på centrumledare@knalleland.se och du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).